چه جمعه ها که یک به یک غروب شد ,نیامدی

چه بغض ها که درگلو رسوب شد  , نیامدی

خلیل آتشین سخن , تبر به دوش بت شکن

خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی

برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم , نه

ولی برای عده ای چه خوب شد  , نیامدی!

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام

دوباره صبح , ظهر ,نه! غروب شد نیامدی......